ارزش آدمی

آدمیان به لبخندی که بر لب می نشانند

The People smile on the lips of  Placed

و به احساس خوبی که بر جا می نهند

And the good feeling that it left

و به دردی که از یکدیگر می کاهند،

And to reduce the pain of others,

می ارزند !!!!    Are valuable!!    

 و ما بودنشان را میخواهیم

And they want us

چون وجودشان زمین را زیبا تر می کند.

Because of the Earth's existence is more beautiful.

/ 0 نظر / 18 بازدید