گرانی

چه کسی میگوید: که گرانی شده است؟

دوره ارزانیست!

دل ربودن ارزان، دل شکستن ارزان!

دوستی ارزان است!دشمنی ها ارزان.

چه شرافت ارزان! تن عریان ارزان

آبرو قیمت یک تکه نان و دروغ از همه ارزانتر!

قیمت عشق چقدر کم شده است،کمتر از آب روان

و چه تخفیف بزرگی خورده، قیمت هر انسان؟!...

/ 0 نظر / 8 بازدید