غم بی کسی

تا که بودیم نبودیم کسی

                                  کشت ما را غم بی همنفسی

تاکه خفتیم همه بیدار شدند

                                  تاکه مردیم همگی یار شدند

قدر آن شیشه بدانید که هست    

                                  نه درآن  موقع که افتاد و شکست.

/ 0 نظر / 51 بازدید