سلسه قارنیان (شهر قارن)

(شهر قارن)

این شهر در منطقه پسکوه قاینات در جنوب غربی قاین (روستای فعلی قومنجان)بوده ودر محوطه ای به وسعت 3هکتار تمام سطح آن از سفال پوشیده شده؛
دربررسی های به عمل آمده از وجود این شهر وتداوم استقرار انسان ها درآن حکایت داشته ،اما چون در مسیر رود خانه واقع شده قسمت عمده این شهر را سیل از بنیان برداشته است.(تاریخ وجغرافیای قاینات،رجبی،نجیب ا...،شهر آشوب،84؛صفحه 99)
مرحوم آیتی در بهارستان قارن را اینگونه معرفی می کند:
قارن در چهار فرسخی قاین به عهد باستان شهری معروف بوده وبه ذکر ملوک قارنکتب تاریخی ناطق است وبه عهد اسلام نیز دایر بوده وبزرگانی از آن برخاسته اند منجمله احمدبن الحسین القارنی القاینی که از مشایخ اجازه ابن بابویه قمی(پدر شیخ صدوق ومعروف به صدوق اول) است.وجمشید قارنی که از امرای زمان امیر تیمورگورکانی(تیمور لنگ)بوده ومسجد قاین را او ساخته است.(به نقل از بهارستان آیتی)
شهر قارن در 73کیلومتری جنوب غربی قاین ودر حاشیه روستای قومنجان بوده است ودر حال حاضر چون در مسیر رودخانه واقع شده قسمت عمده این شهر بر اثر سیل تخریب واز بین رفته است.( تاریخ وجغرافیای قاینات،رجبی،نجیب ا...،شهر آشوب،84صفحه 311)
دکترنجیب ا... رجبی مولف وپژوهشگربزرگ قاینی در کتاب تاریخ وجغرافیای قاینات بیان کرده اند که احتمالا مرحوم آیتی قارن قاینات را با کوه قارن در طبرستان اشتباه کرده است یا بزرگان قارن طبرستان با مهاجرت به قهستان طی سالیان متمادی در قهستان وقاین فرمانروایی داشته باشد.
این خاندان سالها در قهستان حکمرانی داشتند.
این شهر در 73کیلومتری جنوب غربی قاین ودر حاشیه روستای قومنجان بود اما چون در مسیر رودخانه قرار داشته،تماما بر اثر سیل تخریب واز بین رفته وامروز تنها قنات آن [قنات قارن]به طول 8کیلومتر در منطقه قارن قومنجان به یادگار مانده است.(تاریخ مشاهیر قاینات ،نجیب الله رجبی،میثم رجبی،انتشارات شهر آشوب،1390،ص107)
قارنیان همواره از پهلوانان وسپه داران ایران بوده ودر طول تاریخ افراد بسیاری ازاین دودمان در صحنه ظاهرگردیده اند.(تاریخ وجغرافیای قاینات ،نجیب ا..رجبی،انتشارات شهر آشوب،1384،ص310)
حکومت قارنیان قاین در عهدکیانیان:
کیانیان دومین سلسله پادشاهی از دوره یتاریخی افسانه ای ایرا هستند.البته کریستن سن وگرهی دیگر به استناد اوستا وداستان های ملی ودینی ساسانیان معتقدند که تاریخ کیانیان واقعی است وبر مبنا اساطیر استوار نیست)
وقتی کیخسروآخرین پادشاه کیانیان بر توران پیروز شد،قهستان را به گودرز داد،انتخاب گودرز به فرمانروایی قهستان به دلیل وابستگی وی با خاندان قارنیان قاینات بود.در این دوره خاندان قارنیان از پهلوانان وسپه داران ایران بودند. (تاریخ وجغرافیای قاینات ،نجیب ا..رجبی،انتشارات شهر آشوب،1384،ص59)
در کتاب بزرگان قاین سعید زاده شهر باستانی قارن را به عنوان یکی از شهرهای نقاط فراموش شده قاین وایران بیان کرده است.
در دوره کیانیان کیخسرو به پاس خدماتی که پسرش گودرزدر شکست تورانیان انجام داده بود حکومت قسمتی از ایران واز جمله قهستان را به وی واگذارکرد.خاندان گودرز نژاد خود را به سلسله نسبی ساختگی ،به پهلوانان داستانی کارن (قارن)نام می رسانند،این خاندان بعدها نقش مهمی در تاریخ قهستان ایفا نمودند.(تاریخ قاین از ورود اسلام تا حمله مغول،محمد اسماعیل زاذه،انتشارات بلاغت،1388،ص37)
انتخاب گودرزبه فرمانروایی قهستان به دلیل وابستگی وی با خاندان قارن بود.(کیانیان،کریستن سن،1343،ص186)

/ 0 نظر / 589 بازدید