ساختن

ما ز هر صاحبدلی یک رشته فن آموختیم

                                                         عشق از لیلی و صبر از کوهکن آموختیم

گریه از مرغ سحر ، خودسوزی از پروانه ها

                                                          صد سرا ویرانه شد تا ساختن آموختیم.


/ 0 نظر / 7 بازدید