دلنوشته

آنانکه به من بدی کردند مرا هوشیار کردند و آنانکه از من انتقاد کردند راه و رسم زندگی را به من آموختند ، کسانی که به من بی اعتنایی نمودند به من صبر و تحمل آموختند وآنانکه به من خوبی کردند به من مهر و وفا آموختند.

خدایا !!! به همه اینان که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند خیر و نیکی عطا بفرما.

/ 0 نظر / 7 بازدید