رهایی

جغدی نزد خداوند شکایت کرد:

انسان ها آواز مرا دوست ندارند.

خداوند به جغد فرمود :

آوازهای تو بوی دل کندن می دهد و آدمها عاشق دلبستنند.!دل بستن به هر چیز کوچک و بزرگ

ولی تو مرغ تماشای اندیشه ای!.

/ 0 نظر / 6 بازدید