زندگی life

زندگی گره ای نیست که در جستجوی گشودن آن باشیم.

life isnt a node that can open it by

   زندگی واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد.

life is a reality that must be experienced

/ 0 نظر / 9 بازدید